Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

Ban điều hành diễn đàn không chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải bởi người sử dụng. Với hệ thống mở cùng quan điểm tự do ngôn luận được quy định tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nơi hệ thống được lưu trữ, chúng tôi tin rằng đây là quyền cơ bản của mỗi thành viên khi tham gia diễn đàn.

Trở thành Thành viên của diễn đàn đồng nghĩa với việc tuân thủ: (1) Không đăng tải hoặc dẫn tới các liên kết có nội dung kích động, gây thù hằn giữa các cá nhân hay tổ chức nào, (2) không đăng tải các nội dung vi phạm bản quyền, (3) không lợi dung danh nghĩa diễn đàn để gây ảnh hưởng tới người khác.

Tất cả nội dung đưa lên sẽ được kiểm tra ngẫu nhiên bởi Ban điều hành. Cùng với các hệ thống độc lập ngăn chặn Spam, chúng tôi cũng sẽ thực hiện các công việc quản lý như xử lý các bài viết spam, các nội dung không phù hợp.

Nghiêm cấm hành vi đăng tải và phát tán hình ảnh của trẻ em dưới 18 tuổi trong diễn đàn.

Chúng tôi giữ quyền theo dõi và giám sát hành vi của thành viên, bao gồm truy xuất vào các tài khoản và thực hiện khóa/xóa tài khoản vi phạm quy định diễn đàn.

Các quy định sau có thể thay đổi mà không đòi hỏi phải thông báo tới từng thành viên.

Nếu bạn không chấp nhận các quy định trên, bạn có thể ngừng tham gia diễn đàn.

iHax Community